آشنایی با محیط برنامه

برای آشنایی با برنامه، ما این بخش را آماده کرده ایم تا بدون نیاز به تماشای ویدئو و یا پرزنت های وقت گیر، بتوانید به سرعت با محیط برنامه آشنا شوید. این تصاویر بخش هایی به صورت پراکنده از محیط را شامل می شود.